Friday, October 22, 2010

A little bit of a tribute... to someone else who knew my baby-brother

Here follows a tribute, in Afrikaans, but also translated into English, which I wrote to Jacques Raubenheimer as a response to his Tribute to Heinrich newsletter sent out in collaboration with Mountain Pursuits.
Hallo Jacques.

Marthinus Kahl, een van my vele boeties, het sopas vir my die Tribute to Heinrich gestuur wat jy verlede week uitgestuur het.

Ek wil net begin deur om vir jou dankie te sê dat jy dieselfde passie vir God deel met Heinrich as wat julle gedeel het vir klim. My woorde is bietjie meer 'clumsy' as syne - hy was altyd beter met woorde...

Toe jy daai stuk insit van wat hy geskryf het oor die tekort aan erkenning van GOD binne die klim-gemeenskap, het dit my herinner aan 'n gesprek wat Heinrich en my man (sy swaer) vroeër dié jaar gehad het. My man is in die IT-wêreld en ook nogal 'n 'avid gamer'. Hy't vir Heinrich gesê hy mis die Christelike samesyn in hierdie gemeenskappe, en dit laat hom baie alleen en afgetrokke voel omdat mense nie GOD erkenning gee soos dit hoort nie. Heinrich het toe ook teenoor Thinus (my man) opgemerk dat hy in 'n soortgelyke situasie sit wat die klimgemeenskap betref, want al is hulle omring deur GOD se glorie en rykdom van die natuur, gee hulle nie erkenning aan Die EEN wat hulle geskape het en hulle voorsien van 'n plek (die berge / boulders / rotse / die natuur) waar hulle hulle passie kan uitleef nie. Weereens het dit nou vir my duidelik geword dat GOD Heinrich se nommer EEN passie was in die lewe!

Hy't dus sy passie GOD uitgeleef in die natuur, in sy menseverhoudinge, in sy studies en in sy hobbies. Sy stokperdjies het hom op 'n manier altyd aan die natuur gekoppel - daar waar hy die naaste aan GOD gevoel het (veral die berge). Hy't 'n teleskoop gebou om die sterreprag te kon aanskou, hy't van mooi kos gehou, want hoe kan jy dan nou nie van kos hou wat onberispelik goed en mooi voorberei is nie? Hy't tou-geloop en ook ons hele familie in sy stokperdjies betrek. As dit nie vir hom was nie het ek dit NOOIT gewaag om twee maal in my lewe op rots te klim nie... en as dit nie vir sy liefde vir fotografie was nie, het hy nooit die enkele foto geneem wat my vasvang waar ek 'n roete doen naby De Hoek in Oudsthoorn nie. Sy liefde vir herwin het van hom 'n kunstenaar gemaak, wat met ander oë na ou, weggooigoed laat kyk het. Sy afgetrede klimtou het oor 'n paar weke die gestalte aangeneem van 'n gerolde mat.. dié lê nogsteeds as eerbetoon in sy en Carlien se sitkamer op die vloer. Hy't met my pa se ou elektronika parte oulike insekte gesoldeer met ou CPU's en wie weet wat nog. Hy't vir my 'n toon-vas wind-chime gebou met riete wat hy gesaag en almal volgens die klavier in 'tune' geskuur het. Hy was definitief 'n kunstenaar in eie reg en tot eer van GOD.

So ja, hierdie is maar my tribute aan my kleinboetie, my amper-tweeling boetie (met 'n verskil van 1 jaar 11 maande en 20 dae tussen ons twee). Hy't my leer boomklim, my allerhande 'ontgroening-sessies' laat deurmaak om deel van sy en Pieter-Ettiene, sy beste pel, se bende te kon wees. En ek mis hom, maar ek kyk na die natuur, en veral Boven die afgelope naweek, en besef dat hy alleenlik sy hoogste doel in die lewe kon bereik deur een met GOD te word in die natuur en deur sy verhoudings met ander. Ek eet gerookte mossels op Vita-snacks en onthou hoe hy my dit leer eet het na 'n harde klim in Hogsback se Hog 1, waar ek hom nie wou toelaat om die tou van my te laat gaan sodat hy sy multipitch kon voltooi en terug kon keer na my toe nie. Hy't my oortuig, maar dit was met BAIE oorredingsvermoë van sy kant af.

Mag julle ALMAL aanhou klim, en ALTYD dit tot eer van dié EEN doen wat aan julle die wonderskone natuur verskaf het! GOD het Heinrich op die perfekte tyd, op die perfekte plek, saam met die perfekte persoon kom haal. Wat meer kan mens voor vra in jou lewe as so 'n ongelooflike wonderlike lewe saam en IN GOD?

Groete in Christus,
Ronél

_______________________________________________________

Hallo Jacques.

Marthinus Kahl, one of my many brothers, just sent me the “Tribute to Heinrich” which you sent out in your newsletter last week.

I just want to start by thanking you for sharing the same passion for GOD with Heinrich that you both shared for climbing. My words tend to be slightly more ‘clumsy’ than his – he always was better with words…

When you inserted that excerpt from one of the emails which he sent you, about the climbing community’s lack of acknowledging GOD, it reminded me of a conversation which Heinrch had with my husband (his brother-in-law) earlier this year. My husband is in the IT-world and also a rather avid gamer. He told Heinrich that he misses the Christian Fellowship within the gaming community, and that it leaves him feeling very lonely and desolate because people don’t give GOD the credit that HE rightly deserves. Heinrich then mentioned to Thinus that he faces a similar situation within the climbing community because even though they’re surrounded by GOD’s glory and riches of nature, they don’t acknowledge The ONE who created them and provided a place (the mountains / boulders / rocks / nature) where they can pursue their passion. It once again became clear to me that GOD was Heinrich’s number ONE passion in this life!

He thus lived out his passion for GOD in nature, through his relationships with other people, and in his studies and hobbies. His hobbies always somehow connected him with nature – there where he felt closest to GOD (especially in the mountains). He once built a telescope to be able to study the star galaxies; he also liked beautiful food, because he reasoned – how can you NOT like food that is delicate, good-tasting and beautifully prepared? He did tight-rope walking and also involved our entire family in this hobby. If it weren’t for him, I would NEVER have risked it twice in my life to do ACTUAL rock climbing, out in nature, on real rock… and if it weren’t for his love of photography, he wouldn’t have captured the single photo ever taken of me doing a route near De Hoek in Oudsthoorn. His love for recycling made him an artist who looked at thrown-away items in a whole new way. His retired climbing rope became a rolled-up mat within a period of a few weeks … this mat / carpet still gracing his and Carlien’s living room floor. He used my dad’s old electronics parts to solder cute insects with old CPU’s and who knows what else. He built me a tuned wind-chime with bamboo which he sawed and then tuned each individual ‘pipe’ according to the piano by sanding it until it was ‘in-tune’. He most definitely was an artist in his own right and always to the glory of GOD.

So yes, this is my simple tribute to my baby-brother, my nearly-twin brother (with a difference of 1 year 11 months and 20 days between the two of us). He taught me to climb trees, put me through all kinds of ‘initiation-sessions’ so that I could become part of his and his best friend, Pieter-Ettiene’s, gang. I miss him terribly, but when I look at nature, and especially Boven this past weekend, I realised that he could only achieve his highest goal in life by becoming one with GOD through nature and his relationships with others. I eat smoked mussels on Vita-snacks and remember how he introduced me to this snack after a hard climb in Hogsback’s Hog 1, where I wouldn’t allow him to let the rope be released by me when he wanted to complete a multipitch, in order for him to be able to return to me. He did finally convince me, but it was with a LOT of convincing / reasoning from his side.

May you ALL continue to climb, and ALWAYS do it to the glory of The ONE who grants you the passage to an awesomely-made nature. GOD took Heinrich at the perfect time, at the perfect place, whist with the perfect person. What more can one ask for in your life than such an amazing life with and IN GOD.

Greetings in Christ,
Ronél

So ja, this is me, remembering my brother, once again.

PS: We went to Waterval-Boven this weekend to the accident site. Carlien explained to us how everything happened, and we got some clarity regarding just exactly HOW big this miracle was that she's alive! The rock / boulder, which is now in pieces (each the size of a normal, KIC Supercool fridge) where once the size of a small vehicle, like a VW Golf.